ELMAR PRO - kukurydza KWS, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy
kukurydza
zboża
rzepak

Ochrona kukurydzy

Dla równomiernego i prawidłowego wzrostu podczas wschodów kukurydza potrzebuje ogrzanej gleby.
Naturalne ogrzanie gleby do temperatury 10°C na głębokości 10 cm następuje dość późno, stąd kukurydza jest jedną z najpóźniej sianych plantacji uprawianych wiosną.

1. Mechaniczne zwalczanie chwastów w kukurydzy

Atutem późniejszego terminu siewu jest możliwość włączenia w program ochrony kukurydzy przed chwastami mechanicznego zwalczania chwastów. Agrotechniczny termin siewu kukurydzy w zależności od rejonu uprawy przypada na czas, gdy większość chwastów zdążyła już skiełkować. Wysokie wymagania wilgotnościowe kiełkującego ziarna kukurydzy wymuszają na rolnikach konieczność ochrony wody glebowej, co podczas przygotowania pola pod uprawę oznacza, że trzeba zredukować ilość przejazdów, agregatować sprzęt uprawowy oraz wybrać termin zastosowania agregatu możliwie najbliższy terminowi siewu. Pokrywa się to z okresem kiełkowania nasion chwastów, które w ten sposób są niszczone.

2. Chemiczne zwalczanie chwastów w kukurydzy

Ze względu na potrzebę dobrego nasłonecznienia liści wokół kolby oraz wysokie wymagania wodne, kukurydza jest rośliną uprawianą w szerokich rzędach. Rozstawa rzędów co 75 cm i charakterystyczne dla kukurydzy wolne tempo wzrostu początkowego powodują, że kukurydza przez kilka tygodni po siewie narażona jest na konkurencję ze strony chwastów. Straty w zależności od stopnia zachwaszczenia mogą wynosić od 15% do 90% plonu. Tak wysoki spadek plonowania powoduje, że chemiczne zwalczanie chwastów w kukurydzy jest koniecznością. Użycie herbicydów dostępnych na rynku w bogatym asortymencie powinno zostać indywidualnie dopasowane do gatunku występujących chwastów, rodzaju gleby oraz warunków pogodowych.

Herbicydy nalistne zawierają substancje chemiczne działające poprzez liście. Charakteryzują się one bardzo dużą szybkością i skutecznością działania na kiełkujące w kukurydzy chwasty . Zaletą tej grupy środków chemicznych jest możliwość zastosowania ich na glebach suchych, co przy występujących ostatnio często podczas siewu i w późniejszym czasie okresach bezopadowych, nie pozostaje bez znaczenia.
Skuteczność działania tych środków może być ograniczona zmiennymi warunkami pogodowymi. Zanotowane ostatnio spadki temperatur do minus 10 °C oraz fale ochłodzenia  zapowiadane w najbliższym czasie powodują, że ciepłolubna kukurydza w wyniku uszkodzeń liści przyhamowuje swój wzrost. Na uszkodzone przez przymrozki rośliny kukurydzy nie wolno stosować herbicydów. Zabieg należy wykonać dopiero po wytworzeniu nowych, zielonych nieuszkodzonych liści.
W tym czasie chwasty, znacznie odporniejsze na przymrozki od kukurydzy, osiągają fazy rozwojowe, w których skuteczność działania środka chemicznego znacznie spada. Należy również zwrócić uwagę, aby nie stosować nalistnych środków chemicznych przy dużych różnicach temperatur i silnym nasłonecznieniu. Większość herbicydów zwalczających chwasty dwuliścienne w kukurydzy zastosowanych w fazie powyżej siódmego liścia może powodować uszkodzenia roślin widoczne wiosną lub dopiero jesienią. Uszkodzenia jesienne, obserwowane  na kolbach bardzo przypominają swoim wyglądem efekt suszy i są często z nim mylone (niepełne zaziarnienie, pojedyncze nasiona, wygięte kolby).

Herbicydy doglebowe

Stosowanie w ochronie kukurydzy herbicydów doglebowych jest przy dobrym przygotowaniu i uwilgotnieniu gleby ekonomicznie uzasadnione. Chroniące roślinę substancje czynne i występujące w niektórych preparatach sejfnery pozwalają na swobodny wzrost siewek przy jednoczesnym niszczeniu wielu uciążliwych gatunków chwastów w momencie wschodów, co eliminuje ich konkurencyjne oddziaływanie na roślinę uprawną.

Efektywność chwastobójcza preparatów doglebowych w dużej mierze uzależniona jest od typu i podtypu gleby. Na glebach ciężkich, żyznych, o bogatym kompleksie sorpcyjnym, gdzie zakumulowana jest dostateczna ilość substancji organicznej, efektywność substancji chwastobójczej będzie większa. Często są to również gleby, w których istnieje duża aktywność biologiczna drobnoustrojów ułatwiających staranną, bezgrudową uprawę, co również zwiększa efektywność środka. Plusem stosowania herbicydów doglebowych jest bardzo szybki rozkład substancji czynnej przez mikroorganizmy glebowe, a tym samym redukcja zagrożenia dla roślin następczych.

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża