ELMAR PRO - kukurydza 2024 KWS, caussadesemencespro, rzepak KWS, Środki ochrony roślin FMC, dystrybutor kws
Facebook nasiona kukurydzy

Dobrze przygotować glebę do siewu, czyli „jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”

W przypadku uprawy rośliny ciepłolubnej, jaką jest kukurydza, szczególnego znaczenia nabierają właściwości cieplno-wodne gleby. Bardzo ważne jest jej szybkie nagrzewanie się wiosną. Wysokie temperatury gleby pozwalają na szybkie kiełkowanie i pełny rozwój roślin na początku wegetacji, co pozwala na podjęcie konkurencji o wodę i składniki pokarmowe z silnie rosnącymi w niskich temperaturach chwastami. Wszystkie te parametry gleby znajdują później odzwierciedlenie w wyrównanych i szybkich wschodach, wyrównaniu łanu i na koniec w jakości i wysokości plonu.

fot_1

Fot. 1. Jeśli to tylko możliwe, należy orać pola jesienią, aby gleba miała czas na odleżenie się i odbudowanie sieci kapilar, którymi woda podsiąka z głębi gleby

 

Aby przyśpieszyć ogrzewanie się gleby wiosną, powinna ona zostać spulchniona powierzchniowo, maksymalnie na głębokość siewu, a podł że powinno być zagęszczone, aby zapewnić podsiąk kapilarny w strefę ziarna. Zagęszczone, podmokłe gleby, które uniemożliwiają szybkie ogrzanie się wiosną i nie dostarczają tlenu, wody oraz składników odżywczych niezbędnych do intensywnego wzrostu korzeni, nie są dobrze przystosowane do uprawy kukurydzy. Ponieważ w Polsce bardzo często występują mozaiki glebowe, to szczególną uwagę podczas uprawy należy zwrócić na miejsca, gdzie gleba może być mocno zbrylona.

fot_2

Fot. 2. Na zdjęciu widoczny fragment pola z ciężką glebą

 

Zdjęcie poniżej przedstawia pole, na którym już zasiano kukurydzę. Na części pola z widocznymi bryłami wschody były nierówne i opóźnione, a później wystąpiło silne wtórne zachwaszczenie.

fot_3

Fot. 3 Miejsce z bryłami gleby to problemy przez cały sezon uprawy kukurydzy i znacznie niższe plony z tego fragmentu pola>

 

Głębokość siewu powinna być tak dobrana, aby ziarno było umieszczone w wilgotnej warstwie ziemi. Zawsze musi być zapewniony podsiąk wody kapilarnej.

fot_4

Fot. 4. Na tym polu zastosowano 450 kg/ha nawozów w podsiewacz - jest to bardzo ryzykowne, jeśli wystąpi suchy rok, gdyż większość nawozu jest płytko w glebie, gdzie brakuje wody

 

Jako wyjściowe głębokości siewu można przyjąć na glebach średnich i cięższych 3-4 cm, a 5-6 cm w glebach lżejszych. Zbyt płytki siew stwarza ryzyko przesuszenia kiełkującego ziarna lub może doprowadzić do bardzo opóźnionych wschodów z powodu braku wilgoci. Ponadto należy pamiętać, że niektóre herbicydy mogą wywierać negatywny wpływ na siewki kukurydzy zasianej zbyt płytko.

Rzepak
Rzepak

Kukurydza
Kukurydza

Zboża
Zboża